sisaengtham.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ ผ้าป่าการศึกษา

ผ้าป่าการศึกษา

ผ้าป่าการศึกษาพันธสัญญาความร่วมมือกับ ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มาร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียนการกุศลโรงเรียนศรีแสงธรรม และให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่อง คุณธรรมนำความรู้ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ท่านได้ลงนามเป็นพันธสัญญาว่าจะร่วมพัฒนาโรงเรียนศรีแสงธรรม ให้เป็นทุกอย่างที่โรงเรียนควรจะเป็น และจะให้ความช่วยเหลือด้านครู บุคลากรจากต่างประเทศที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้โรงเรียนศรีแสงธรรมเป็นศูนย์กลางในพื้นที่แห่งนี้ในการจัดการศึกษาที่นำ เอาคุณธรรมมาบูรณาการกับการศึกษา

ผ้าป่า55

ศ.ดร.อาจอง และ รศ.นพ.วิทูรย์
ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และ รศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข ที่ปรึกษาโรงเรียนศรีแสงธรรม

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1