sisaengtham.ac.th

วิดีโอ/ สมาธิศรีแสงธรรม22ตนเตือนตน

สมาธิศรีแสงธรรม22ตนเตือนตน

“ผู่อื่นสอนให้มันเกิดโมโห โตสอนโตมันจั่งสอนได้”เป็นภาษิตอีสานที่นักปราชญ์โบราณเจ้าได้กล่าวเอาไว้ ให้คนรุ่นหลังได้เป็นคติ ข้อคิดเตือนใจในการอยู่ในสังคม
คนเราต้องหมั่นตรึกตรองสำรวจหาข้อบกพร่องตนเองเสมอ การปรับปรุง แก้ไขหากไม่รู้จักจุดบกพร่องตนเองแล้วจะยากในการฝึกฝนตนเอง การนำหลักธรรมะเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นทางแห่งความเจริญ จึงสอดคล้องกับพุทธสุภาษิตที่ว่า “ตนเตือนตนนั่นแหละดี”

ตนเตือนตนนั่นหล่ะดี

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1