sisaengtham.ac.th

ข่าวกิจกรรม/ วันไหว้ครูโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตสำนึกกตัญ­ญูู

วันไหว้ครูโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตสำนึกกตัญ­ญูู

 

วันไหว้ครูโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตสำนึกกตัญ­ญููต่อผู้มีพระคุณคือคุณครูที่ทำ หน้าที่อบ­รมสั่งสอนศิษย์ด้วยความเมตตา หวังให้ศิษย์มีคุณธรรม มีความรู้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และยังส่งเสริมเอกลักษณ์การอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะคือเคารพผู้ที่ควรเคารพ ทังนี้โรงเรียนยังได้มอบทุนการศึกษาพระครู­วิมลปัญญาคุณให้กับนักเรียนที่มี ผลการเรีย­นดีในทุกปี

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1