sisaengtham.ac.th

ผลงานวิจัยและพัฒนา/ ธนาคารขยะศรีแสงธรรม

ธนาคารขยะศรีแสงธรรม

แยกขยะคนละนิดพิชิตโลกร้อน

หลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนให้ประสบผลสำฤทธิ์ สถานศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสอดคล้องและตรง ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การเรียนการสอนนำไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่งตั้งอยู่ใน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนครู และนักเรียน ประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชุมชน บ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๓๐๐ หลังคาเรือน และมีแนวโน้มจำนวนนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีอัตราเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงส่งผลให้เกิดปริมาณขยะมีปริมาณมาก หากมีการจัดการขยะ จะส่งผลให้ปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงมีปริมาณขยะที่น้อยลง และส่งเสริมให้ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น โครงการธนาคารขยะ เป็นแนวทางในการจัดการลดปริมาณขยะในโรงเรียนศรีแสงธรรมและชุมชนใกล้เคียง อย่างเป็นระบบ โดยการนำขยะคัดแยกมาฝากธนาคาร ซึ่งทางร้านขายของเก่าจะมารับซื้อขยะคัดแยกจากโครงการ ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งทางโครงการธนาคารขยะ ได้กำหนดราคาขยะโดยอิงราคาขยะกลาง

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดระบบการจัดการขยะในโรงเรียนศรีแสงธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อเกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
๒.๓ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะแก่ นักเรียน และครูในโรงเรียนศรีแสงธรรม
๒.๔ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาการจัดการขยะในสถานศึกษา
๒.๕ ก่อให้เกิดนิสัยรักการออมในกลุ่มนักเรียนและครู


๓. เป้าหมาย
          ๓.๑ ด้านปริมาณ
           – นักเรียน และ ครูโรงเรียนศรีแสงธรรมเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐%


          ๓.๒ คุณภาพ
          – ลดปริมาณขยะในโรงเรียน
         – นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อการออมและการจัดการขยะ


ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศรัจจันทร์ มัทยาทิพย์
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1