sisaengtham.ac.th

ข่าวกิจกรรม/ โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศรีแสงธรรม กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศรีแสงธรรม กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

พี่ช่วยน้อง โครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศรีแสงธรรม กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม ที่จะสอบ O-NET GAT PAT ประจำปีการศึกษา 2556 นี้ ขอขอบคุณ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.พิสิฐ วรอุไร ดร.นิรมิต ชาวระนอง ที่ได้ประสานงานเป็นประจำทุกปี

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1