sisaengtham.ac.th

สาระน่ารู้/ เพลงค่านิยม 12 ประการ

เพลงค่านิยม 12 ประการ

 

 

เพลงค่านิยมไทย 12 ประการ
หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
– สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
– สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
– สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
– ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
– หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
– เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
– แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
– เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
– สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
– สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายและใจ
– สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1