sisaengtham.ac.th

วิดีโอ/ คนเก็บฟืนศรีแสงธรรม 182 views Uploaded on Aug 28, 2010

คนเก็บฟืนศรีแสงธรรม 182 views Uploaded on Aug 28, 2010

คนเก็บฟืนศรีแสงธรรม   182 views Uploaded on Aug 28, 2010

โรงเรียน ศรีแสงธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งตามแผนงานการดำเนินงานสำนักงานเขตพ­ื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ (เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม) เป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านด­งดิบ เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 โดยมีชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนศรีแสงธรรม" อักษรย่อคือ ศสธ.

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาเพื่อก­ารกุศลในพระพุทธศาสนา และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง­ใน ชุมชนซึ่งมีฐานะยากจนเป็นส่วน ใหญ่ ซึ่งทางโรงเรียนจะเน้นการเรียนการ สอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามวิถีแน­วคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1