sisaengtham.ac.th

ข่าวกิจกรรม/ สมาทานศีลแปล10 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเครื่องระลึกถึงสิ่งควร สิ่งไม่ควรในการดำเนินชีวิตในสังคม

สมาทานศีลแปล10 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเครื่องระลึกถึงสิ่งควร สิ่งไม่ควรในการดำเนินชีวิตในสังคม

สมาทานศีลห้าแปลเป็นกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนศรีแสงธรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเครื่องระลึกถึงสิ่งควร สิ่งไม่ควรในการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือความดี ความชั่ว การดำเนินชีวีตของเราต้องเลือกอยางใดอย่างหนึ่งถ้าพอใจดีก็ไม่ทำชั่ว ถ้ายินดีในการทำชั่วก็รังเกียจทำดี การสมาทานศีลแปลนี้เพื่อให้เป็นเครื่องระลึก เตือนตนว่าถ้าไม่ทำดีแล้วก็คือการทำชั่ว ซึ่งควรละเว้น

หมวดหมู่

พลังงานหมุนเวียนที่สะดวกและง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปคือ พลังแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน ทหาร วัด โรงเรียน โดยทีมงานช่างขอข้าว รร.ศรีแสงธรรมได้รับการติดต่อจากทาง มทบ.ที่ 22

เปลี่ยนหลังคาโรงงานเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูง ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ใช้ในเวลากลางวัน

โคมไฟโซล่าร์เซลล์ส่องถนนไปบ้านพักครูของโรงเรียนโดยทดลองทำขึ้นเพื่อรองรับ แบตเตอรีที่จะมีผู้มีจิตศรัทธา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ติดโควต้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 23 คน รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เนื่องในวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีแสงธรรม รุ่นที่ 1 จำนนว 2 คน ติดโควต้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2556

แสดงความยินดีรางวัลแข่งขันในมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1